2020-06-15

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató a blconsulting.hu honlap használata során megvalósuló adatkezelésekről

 

A  Business Leadership Consulting Betéti Társaság az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint jelen tájékoztatóval tájékoztatja Önt a blconsulting.hu honlapon zajló adatkezelési folyamatokkal kapcsolatos minden tényről.

 

 1. Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

név: Business Leadership Consulting Betéti Társaság (a továbbiakban Társaságként vagy Adatkezelőként is hivatkozott)

rövid név: Business Leadership Consulting Bt.

székhely, postacím: 2459 Rácalmás, Király utca 4.

e-mail cím: info[kukac]blconsulting.hu

adószám: 25371837-2-07

cégjegyzékszám: 07-06-015931

 

 1. Adatvédelmi tisztviselő

Társaságunk megvizsgálta, hogy köteles-e a GDPR 37. cikk (1) szerint adatvédelmi tisztviselőt kijelölni és úgy találta, hogy nem végez olyan adatkezelési tevékenységet, amely miatt köteles lenne. Ezért Társaságunk adatvédelmi tisztviselőt nem jelölt ki, adatvédelmi ügyekben – elsősorban az érintettek jogainak biztosítása esetén – az ügyvezető jár el.

 

 1. Az adatkezelés általános szabályai Adatkezelőnél

 Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2020. június 15-től visszavonásig tart.

Társaságunk mint a www.blconsulting.hu (továbbiakban: honlap) üzemeltetője tájékoztatja látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak alapján kezel személyes adatokat.

A Business Leadership Consulting Bt. megvizsgálta és csak olyan adatkezelést végez, amely céljait és jellegét tekintve a GDPR tárgyi hatálya alá tartozik.

E tájékoztató kiterjed a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során a GDPR 4. cikk 1. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek a GDPR 4. cikkében meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

Adatkezelőként a Business Leadership Consulting Bt. kijelenti, hogy személyes adatot csak és kizárólag a GDPR 6. cikkébe foglalt jogalapokkal kezel.

A Business Leadership Consulting Bt. kezelésében lévő személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi személyes adat minőségét, amíg az érintett azonosított vagy azonosítható. Folyamataink során akkor tekintünk egy adatot személyes adatnak, amennyiben az azonosított természetes személyre vonatkozik vagy az adat alapján a természetes személy közvetlen vagy közvetett módon azonosítható.

A Business Leadership Consulting Bt. kijelenti, hogy csak úgy folytat adatkezelést, hogy az minden szakaszában megfeleljen a célnak.

A Business Leadership Consulting Bt. jelen tájékoztató nyilvánosságra hozatalával közli Önnel, azaz mint az adatkezelés lehetséges érintettjével az adatkezelés célját, az adatkezelés jogalapját, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos, a GDPR 13. cikkében meghatározott tényeket.

Tájékoztatjuk, hogy gondoskodunk arról, hogy illetéktelen személyek a személyes adatokat ne ismerhessék meg, munkatársaink kötelesek az adatkezelés során megismert személyes adatokat titokként megőrizni.

 

 1. Az érintettek jogainak érvényesítése

A Business Leadership Consulting Bt. tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az adatkezelés jogalapjától függően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

 • „hozzáférési jog”: kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről (1),
 • „helyesbítéshez való jog”: kérheti személyes adatainak helyesbítését, azaz a pontatlan adatok helyesbítése a pontos adatokra (2),
 • „törléshez való jog”: kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége (3),
 • „törléshez való jog a hozzájárulás visszavonásával”: azzal is kérheti személyes adatai törlését, ha az adat kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása, a hozzájárulást pedig visszavonja (4),
 • „korlátozáshoz való jog”: kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását (5),
 • „adathordozhatósághoz való jog”: jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja (6),
 • „tiltakozáshoz való jog”: Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen (7).

Felhívjuk a figyelmét, hogy a GDPR szabályozása alapján azonban nem minden érintetti jog illeti meg Önt minden adatkezelés esetén, a GDPR az adott érintetti jogokhoz egyes további feltételeket (például az adatkezelés meghatározott jogalapját) fűz. Ezért az egyes adatkezelések esetén feltüntetjük, hogy melyik érintetti jogot gyakorolhatja a GDPR-ból fakadóan.

Amennyiben Ön valamely érintetti jogával kíván élni, az azzal kapcsolatos információk megadásakor törekszünk arra, hogy az minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

Érintetti joggyakorlásával kapcsolatos kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be a Társaság ügyvezetőjének címzett, jelen tájékoztató 1. pontjában feltüntetett elérhetőségén. Telefonos eléréssel üzemeltetett ügyfélszolgálatot nem üzemeltetünk, de kérelmét szóban telefonon vagy Skype-on is előterjesztheti. Az Ön érintetti igényét rögzítjük és a kérelem beérkezésétől számított lehető legrövidebb időn belül, de maximum egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal meghosszabbíthatjuk, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben a meghosszabbításról a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

Az érintetti joggyakorlás során előadott adatait az érintetti joggyakorlás céljából kezeljük.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet ellenünk. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal Ön fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy a lakóhelye avagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez (www.birosag.hu). Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eddig ismert gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát a Business Leadership Consulting Bt.-hez fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk ezért, hogy először velünk vegye fel a kapcsolatot! Jelen tájékoztatás azonban nem jelenti azt, hogy ha elsőként a Hatósághoz fordul, a Hatóság ne járna el, csak adatkezelőként az általunk ismert gyakorlatra kívántuk felhívni a figyelmét – illetve jelezni, hogy elkötelezettek vagyunk az érintetti jogok gyakorlása mellett adatkezelőként is.

 

 1. Adatkezelési tájékoztatók és folyamatleírások

 A jelen dokumentumban található adatkezelések:

5.1.    A honlap adatkezelése, cookie-kezelés

5.2.    Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel

5.3.    Munkára jelentkezők adatainak kezelése

5.4.    Szerződéses kapcsolattartók adatainak kezelése

 

A minden adatkezelésre irányadó közös szabályok

Az adatkezelésbe főszabály szerint adatfeldolgozót nem vonunk be, az adatokat harmadik személy részére nem továbbítjuk. Amennyiben ettől eltérő szabályt alkalmazunk, úgy azt az adott adatkezelésnél külön jelzi.

A Business Leadership Consulting Bt. azonban felhívja figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi a Business Leadership Consulting Bt.-t, úgy jogszabályi kötelezettségét teljesítve köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani

 

5.1. A honlap adatkezelése, cookie-kezelés

A Business Leadership Consulting Bt. honlapjához bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezen honlap ún. „cookie-kat”, „sütiket” használ a Google Analytics alkalmazásával.

A cookie (websüti) a böngészőprogramok által a honlap megbízásából tárolt adatcsomag. A sütiket a honlap hozza létre a böngésző segítségével az Ön eszközén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. Többek között információt tárolhatnak a böngészésre használt eszköz paramétereiről, az Ön esetleges egyéni beállításairól, korábbi látogatásairól, hogy ezáltal is jobb böngészési élményben részesüljön: a tárolt adatok révén az Önnek megfelelő beállítású lap töltődik be.

Hogyan lehet törölni vagy kikapcsolni a cookie-kat?

Minden böngésző lehetővé teszi a cookie-beállítások változtatását. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy (tekintettel a cookie-k kényelmi funkciójára) a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy a honlap lassabban tölt be vagy a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A Google Analytics működéséről itt olvashat bővebben:

https://support.google.com/analytics#topic=3544906

A Business Leadership Consulting Bt. megvizsgálta, hogy milyen adatokhoz jut hozzá a cookie-kezeléssel és megállapította, hogy a Bt. által megismerhető adatok egyike sem személyes adat, azok mindegyike anonimizált, Önnel közvetlenül vagy közvetve sem összeköthető információ.

A cookie-kezelés a honlaplátogatási szokások megismerése céljából alkalmazott, ám a cookie-k kezelését és az Ön eszközén való elhelyezését bármikor és szabadon megtilthatja vagy a már elhelyezetteket törölheti a saját böngészőjének beállításával.

 

5.2. Kapcsolatfelvétel a Business Leadership Consulting Bt.-vel

 A Business Leadership Consulting Bt. honlapján kapcsolatfelvételi lehetőséget biztosít, ahol a név, az e-mail cím megadásával üzenet írható a Bt. számára. A honlap a kapcsolatfelvételi űrlapra érkező megkeresést úgy továbbítja a Bt. ügyvezetése felé, mintha az e-mail lenne: a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott e-mail címről érkezőnek, az ott meghatározott tárggyal és üzenettel, meghatározott feladóval (név) ellátottnak minősíti a kapcsolatfelvételt. A rendszer azonban minden esetben megjelöli, hogy a beérkező információ forrása a honlap.

Ön felveheti azonban a kapcsolatot a Bt.-vel az 1. pontban jelzett e-mail cím használatával is.

Ön felveheti a kapcsolatot a Bt.-vel telefonon vagy Skype használatával is: ezeken a csatornákon adatkezelést csak akkor végez a Bt., amennyiben a szóban elhangzottakról az ügyintézés céljából feljegyzést készít, a feljegyzés további sorsa azonban azonos az írásbeli kapcsolatfelvétel során érkező adatokéval egyező.

Az érintett azzal járul hozzá az adatkezeléshez, hogy a jelen, nyilvánosságra hozott tájékoztatót megismerhette és ennek tudatában veszi fel a kapcsolatot a Business Leadership Consulting Bt.-vel.

Függetlenül attól, hogy a honlap kapcsolatfelvételi űrlapjára ír-e vagy közvetlenül e-mailt ír, a Bt. ügyvezetője megvizsgálja az üzenetet tartalma alapján és dönt a továbbiakról. Az adatokat a Bt. a kapcsolatfelvételben előadottak ügyintézéséig kezeli. Amennyiben az ügy egy új jogviszony létesítésére irányul, úgy az új jogviszony (ajánlatkérés, panaszügyintézés stb.) szerinti adatkezelés érintettjévé válik és kapja meg az erre vonatkozó adatkezelési tájékoztatást.

A Business Leadership Consulting Bt. felhívja minden érintett figyelmét, hogy csak és kizárólag olyan mennyiségű információt küldjön meg a Business Leadership Consulting Bt. számára a kapcsolatfelvétel során, amely az adott kapcsolatfelvételi ügy elintézéséhez szükséges. Ez azért fontos, mert a Business Leadership Consulting Bt. törekszik arra, hogy betartsa a GDPR úgynevezett adattakarékossági elvét, amely szerint egy adott adatkezelési cél eléréséhez csak annyi adatot kezelhet az adatkezelő, amennyi az adatkezelés eléréséhez feltétlenül szükséges.

 

adatkezelés célja: a Business Leadership Consulting Bt.-vel való kapcsolatfelvétel biztosítása, a kapcsolatfelvétel során előadott üggyel kapcsolatos hatékony ügyintézés

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti: az érintett hozzájárulása

adattárolás határideje: a kapcsolatfelvételben érintett ügy elintézéséig

gyakorolható érintetti jogok: (1), (2), (3), (4), (5), (6)

 

5.3. Munkára jelentkezők adatainak kezelése

 A Business Leadership Consulting Bt. felhívja mindenki figyelmét, hogy nincsenek nyitott álláshelyei. Éppen ezért megkér mindenkit, hogy ne küldjenek önéletrajzokat, mert a Bt. azokat nem kívánja tárolni. Abban az esetben, ha akár postai, akár elektronikus úton önéletrajz, motivációs levél, azt a Bt. nem tárolja, hanem – tartalma alapján történő azonosítását követően – haladéktalanul visszavonhatatlanul törli vagy megsemmisíti, tekintettel arra, hogy ilyen adatkezelési célja a Bt.-nek aktuálisan nincsen, ilyen adatokat nem kíván kezelni.

 

5.4. Szerződéses kapcsolattartók adatainak kezelése

A Business Leadership Consulting Bt. napi működése során szerződéseket köt mind egy szolgáltatás nyújtására, mind egy szolgáltatás igénybevételére. A szerződések teljesítéséhez szükséges hatékony kapcsolattartást azonban a legritkább esetben a szerződő felek cégjegyzésre jogosult képviselői végzik, ezért a felek a szerződésekben az esetek legtöbbjében kapcsolattartókat jelölnek meg.

Mivel a kapcsolattartó személyre vonatkozó adatokat a szerződéses partner adja meg a Business Leadership Consulting Bt. számára, így az adatok bár közvetlenül nem az érintettől származnak, ám mivel alkalmasak az érintett azonosítására, így személyes adatnak minősülnek.

Azt, hogy a Business Leadership Consulting Bt. partnere kit határoz meg kapcsolattartóként, arra a Business Leadership Consulting Bt.-nek ráhatása nincsen, így valójában közvetlen akaratán kívül válik konkrét személyekre nézve adatkezelőnek. Annak okán azonban, mert a Business Leadership Consulting Bt. elkötelezett az átlátható adatkezelés mellett, a szerződéses kapcsolattartókat is tájékoztatja a GDPR 14. cikk szerint a rájuk vonatkozó adatkezelésről.

A folyamatban kezelt adatok kategóriái: a kapcsolattartó neve, telefonszáma, beosztása, e-mail címe és esetlegesen megadott egyéb adatok.

Az adat forrása a Business Leadership Consulting Bt. szerződött partnere.

Mivel azonban a Business Leadership Consulting Bt. véleménye szerint jelen adatkezelésre bár a hétköznapokban tömegesen előfordul és gyakoriságát tekintve teljes mértékben életszerű, mégis csak a GDPR jogalap-rendszeréből csak a jogos érdek jogalapja alkalmazható összhangban a NAIH/2018/2570/2/V. véleményével.

A Business Leadership Consulting Bt.ezért érdekmérlegelési tesztet végzett a jogalap alkalmazhatóságát alátámasztandóul, amelyben a Business Leadership Consulting Bt. gondosan mérlegelte az adatkezelés érintettekre gyakorolt hatását és megállapította, hogy az nem jár az érintettek érdekeire, alapvető jogaira és szabadságaira nézve aránytalan és szükségtelen mértékű korlátozással.

Az adatkezelés a Business Leadership Consulting Bt. és szerződéses partnerének jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, így az érdekmérlegelési teszt alapján alkalmazható a GDPR 6. cikk (1) f) az adatkezelés jogalapjául.

Mivel a Business Leadership Consulting Bt.-nek semmilyen ráhatása nincsen arra, hogy szerződött partnere kit jelöl meg kapcsolattartóként, ezért a Business Leadership Consulting Bt. szerződött partnere kötelezettséget kell vállaljon arra vonatkozóan, hogy tájékoztatja az általa kapcsolattartóként megjelölt személyt, hogy adatait a Business Leadership Consulting Bt. számára átadja – és köteles felhívni a figyelmét arra, hogy a Business Leadership Consulting Bt. önállóan szabályozta a szerződéses kapcsolattartók adatainak adatkezelését, a folyamatleírást jelen honlapján is nyilvánosságra hozta.

Mivel ezt a tájékoztatást a Business Leadership Consulting Bt. partnere köteles megtenni, valamint a Business Leadership Consulting Bt. jelen folyamatleírását nyilvánosságra hozta honlapján, így a GDPR 14. cikk (5) a) alapján ellenkező bizonyításig vélelmezi, hogy az érintett már rendelkezik a rá vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatos információkkal. A Business Leadership Consulting Bt. ezért nem ad egyedi tájékoztatást a GDPR 14. cikk (1)-(4) bekezdések szerint, de a vélelem megdönthető és az érintett tanú bármikor élhet a GDPR-ban és a jelen tájékoztatóban részletezett érintetti jogaival.

adatkezelés célja: a Business Leadership Consulting Bt. által megkötött szerződések teljesítéséhez szükséges hatékony kapcsolattartás biztosítása

adatkezelés jogalapja: a Business Leadership Consulting Bt. a szerződés teljesítéséhez szükséges hatékony kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdeke, így a GDPR 6. cikk (1) f) pontja.

adattárolás határideje: a Business Leadership Consulting Bt. a szerződéses kapcsolattartók személyes adatait az alapul szolgáló jogügylet (szerződés) szerinti adatkezelési cél elérésig, illetve az ezekből fakadó jogok elévülésig kezeli.

gyakorolható érintetti jogok: (1), (2), (3), (5), (7)

 

 1. A honlap tárhelyszolgáltatója

A honlap tárhelyszolgáltatója az Euromarknet Kft. (024reg.com)

székhely: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.

adószám: 12961177-2-13

cégjegyzékszám: 13-09-173446

 

 1. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a GDPR szabályai az irányadók.